Získejte dodatečnou slevu Chci získat slevový kód
0
Dnů
:
0
Hodin
:
0
Minut
:
0
Vteřin
  • Bezplatné doručení
  • 120 dní na výměnu či vrácení zboží
  • Bezplatná změna velikosti
  • SAVICKI Care+®
  • Bezplatné vyhotovení rytiny

Obchodní podmínky

§ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) e-shopu, se sídlem Savicki 1976 sp. z o.o., Gorzowska 2a, 65-127 Zielona Góra, DIČ (DPH): PL9731046027, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese savicki.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „e-shop“).

2. Ustanovení odlišná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

§ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo na e-shopu.

2. Kupující má povinnost při registraci na webové stránce a při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je nutné při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávájící nenese zodpovědnost za případné náklady vzniklé uvedením nesprávných informací.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

§ 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se neaplikuje. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spjatých s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spjatých s balením a dodáním zboží uvedených ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě doručení zboží mimo území České Republiky bude prodávajícím individuálně zvolen nejvhodnější možný způsob doručení. Zpoplatnění doručení mimo území České Republiky je poté určováno individuálně.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „závazně objednávám“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“).

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, termín doručování, ověření parametrů objednaného zboží) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu e-mailové adresy kupujícího uvedené v objednávce.

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

§ 4. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti či bezhotovostně na dobírku dopravci,
b) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay, PayU, Apple Pay, Google Pay, či klasickým bankovním převodem,
c) kryptoměnou prostřednictvím platebního systému Zonda Pay,
d) platba na splátky s využitím finančních služeb akciové společnosti Inbank. Platba na splátky se řídí platnými obchodními podmínkami AS Inbank.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. Při využití možnosti platby na dobírku je standardně požadována zálohová platba předem ve výši 30 % z hodnoty objednávky. Poplatek za dobírku poté činí 50 Kč. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4. V případě platby na dobírku je kupní cena, případně snížená o zálohovou část platby z odst. 3., splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (variabilní symbol je vždy číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se neaplikuje.

7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li to stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající Savicki 1976 sp. z o.o., Gorzowska 2a, 65-127 Zielona Góra, DIČ (DPH): PL9731046027 je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle elektronický na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

9. Objednané zboží bude odesláno na adresu uvedenou jako adresa dodací.

10. Další podrobnosti o způsobech platby jsou k nahlédnutí na adrese: https://savicki.cz/platby-a-dodani

§ 5. ROZSAH SLUŽEB V RÁMCI 120DENNÍ LHŮTY SAVICKI

 

1. Kupující získává v rámci 120denní lhůty SAVICKI (dále jen 120denní lhůta) služby v následujícím rozsahu a za uvedených podmínek:

a) „vrácení zboží“

b) „bezplatné dodání rytiny“

c) „čištění šperků“

d) „expertiza“

e) „bezplatná změna velikosti“

f) „modifikace šperků“

2. Pokud je to technicky možné, služby lze využívat společně i samostatně.

3. „Vrácení zboží“
umožňuje odstoupení od kupní smlouvy v rámci dodatečné 120denní lhůty od doručení zboží ke kupujícímu, případně od dodávky poslední položky, pokud objednávka sestává z více položek. Tato 120denní lhůta je dodatečnou službou poskytovanou prodávajícím a nejedná se tak o prodloužení 14denní zákonné lhůty v celém jejím zákonném znění. V případě uplatnění dodatečného práva k odstoupení od kupní smlouvy jsou veškeré případy posuzovány individuálně. E-shop si v takovém případě vyhrazuje právo odstoupení zamítnout. 120denní lhůta slouží primárně za účelem seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud zboží ponese jakékoli známky užívání či poškození, které by snižovalo hodnotu zboží, žádosti o odstoupení od kupní smlouvy nebude vyhověno. Kupující nemůže v rámci 120denní lhůty odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno či přizpůsobeno jeho požadavkům. Touto personalizací se rozumí:
a) vyhotovení rytiny,
b) vyhotovení šperku v ryzosti zlata 750,
c) platinování bílého zlata,
d) vyhotovení z hypoalergenní verze bílého zlata,
e) vyhotovení čočky,
f) vyhotovení zboží s úpravami mimo standardní vzory nabízenými na e-shopu,
g) vyhotovení zboží dle vzoru dodaného zákazníkem,
h) osazení zboží drahokamem/drahokamy s certifikací mimo standardní nabídku e-shopu,
i) pořizovací cena zboží nebo sady zboží přesahuje 80 000 Kč,


Odstoupení od kupní smlouvy ve 120denní lhůtě také není možno uplatnit v případě, pokud u zboží:
j) byla dodatečně upravena velikost,
k) byla dodatečně vyhotovena rytina,
l) bylo zboží upraveno třetí stranou,
m) bylo v rámci objednávky vyměněno za jiné,
n) bylo zboží zakoupeno na splátky.


4. „Bezplatné dodání rytiny“ představuje službu v podobě bezplatného vyhotovení rytiny o délce až 20 znaků (konkrétní počet znaků se odvíjí od vybraného modelu zboží). Tato služba dále zahrnuje možnost bezplatné změny obsahu rytiny. Bezplatné dodání rytiny je personalizací zboží.

 

5. „Čištění šperků“ představuje službu v podobě profesionálního čištění zboží v ultrazvukové čističce a jeho dodatečném vyleštění (v případě zboží vyhotoveného s matnou povrchovou úpravou s obnovou této úpravy). Tato služba dále zahrnuje opětovné pokovení šperků, které jsou s touto úpravou standardně vyhotoveny, nebo byla tato povrchová úprava dodatečně zakoupena. Tuto službu lze využít jednou za 365 dnů.

 

6. „Expertiza“ je služba sloužící k posouzení současného stavu zboží, zejména s ohledem na jeho poškození. Expertiza se provádí vždy před provedením služeb „oprava šperků“, „změna velikosti“ nebo „modifikace šperků“ nebo v případě žádosti kupujícího.

 

7. „Bezplatná změna velikosti“ představuje službu spočívající ve změně velikosti zboží od velikosti stávající, a to o 3 celé velikosti nahoru či dolů. Úpravy velikosti větší než o 3 celé velikosti budou zpoplatněny úměrně velikosti úpravy. Před uplatněním bezplatné změny velikosti prodávající provede expertizu, aby byla zjištěna technická proveditelnost této služby. Prodávající není povinen provést bezplatnou změnu velikosti, pokud je na základě expertizy zjištěno, že změna velikosti není možná, změnu velikosti nedovolí technologické postupy, nebo by mohla vést k poškození zboží. Tuto službu lze využít pouze jednou, další úpravy velikosti budou zpoplatněny úměrně velikosti úpravy.

 

8. „Modifikace šperků“ představuje službu zahrnující dodatečnou změnu parametrů zboží, a to ve smyslu změny konfigurace stávajícího zboží nebo výměny zboží.

Změna konfigurace stávajícího zboží spočívá ve:
a) kompletní či částečné změně barvy zlata či jeho ryzosti,
b) kompletní či částečné změně materiálu, ze kterého je zboží vyhotoveno,
c) výměně osazených drahokamů (např. jiná barva drahokamu, jiná karátová hmotnost, atd.),
d) změně povrchové úpravy (např. změna lesklého povrchu za matný, atd.),
e) dalších úpravách dle konkrétního charakteru zboží a technologické proveditelnosti (např. změna šířky zboží, změna pokovení, atd.).

Před uplatněním změny konfigurace zboží prodávající provede expertizu, aby byla zjištěna technická proveditelnost této služby. Prodávající není povinen provést změny konfigurace zboží, pokud je na základě expertizy zjištěno, že tato změna konfigurace není možná, změnu konfigurace nedovolí technologické postupy, nebo by mohla vést k poškození zboží. Charakter této služby spočívá v provedení samotného úkonu změny konfigurace. Kupující hradí rozdíl v ceně mezi nahrazenými součástmi zboží (např. rozdíl v cenách stávajícího drahokamu při výměně za drahokam o vyšší karátové hmotnosti). Změnu konfigurace prodávající neprovede bez předchozího souhlasu kupujícího, zejména poté v případech, kdy je nutno uhradit rozdíl v ceně mezi nahrazenými součástmi zboží. Změna konfigurace není možná, pokud je stávající zboží personalizováno dle
§ 5. odst. 3. písm. a) až n).


Výměna zboží spočívá v nahrazení stávajícího zboží za jiné z aktuální nabídky prodávajícího. Kupující hradí rozdíl v ceně v případě, že cena nového produktu převyšuje cenu produktu stávajícího. V případě, že je cena nového produktu nižší než cena produktu stávajícího, prodávající může nabídnout kupujícímu voucher v hodnotě rozdílu. Voucher může být nabídnut, pokud rozdíl v cenách převyšuje 1000 Kč. Výměna zboží není možná, pokud je stávající zboží personalizováno dle
§ 5. odst. 3. písm. a) až n).

§ 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY V RÁMCI 14DENNÍ ZÁKONNÉ LHŮTY A DODATEČNÉ 120DENNÍ LHŮTY SAVICKI


1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit k tomu určený vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je k dispozici na stránkách e-shopu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího kontakt@savicki.cz.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno či přizpůsobeno jeho požadavkům. Touto personalizací se rozumí:
a) vyhotovení rytiny,
b) vyhotovení šperku v ryzosti zlata 750,
c) platinování bílého zlata,
d) vyhotovení z hypoalergenní verze bílého zlata,
e) vyhotovení čočky,
f) vyhotovení zboží s úpravami mimo standardní vzory nabízenými na e-shopu,
g) vyhotovení zboží dle vzoru dodaného zákazníkem,
h) osazení zboží drahokamem/drahokamy s certifikací mimo standardní nabídku e-shopu.


4. E-shop umožňuje odstoupení od kupní smlouvy v rámci dodatečné 120 denní lhůty SAVICKI (dále „120 denní lhůta“) od doručení zboží ke kupujícímu, případně od dodávky poslední položky, pokud objednávka sestává z více položek. Tato 120denní lhůta je dodatečnou službou poskytovanou prodávajícím a nejedná se tak o prodloužení 14denní zákonné lhůty v celém jejím zákonném znění. V případě uplatnění dodatečného práva k odstoupení od kupní smlouvy jsou veškeré případy posuzovány individuálně. E-shop si v takovém případě vyhrazuje právo odstoupení zamítnout. 120denní lhůta slouží primárně za účelem seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud zboží ponese jakékoli známky užívání či poškození, které by snižovalo hodnotu zboží, žádosti o odstoupení od kupní smlouvy nebude vyhověno. Odstoupení od kupní smlouvy ve 120denní lhůtě také není možno uplatnit v případě, pokud:
a) byla u zboží dodatečně upravena velikost,
b) byla u zboží dodatečně vyhotovena rytina,
c) byly u zboží dodatečně upraveny jeho vlastnosti na přání zákazníka mimo standardní vzory nabízenými na e-shopu,
e) bylo zboží bylo upraveno třetí stranou,
f) bylo zboží v rámci objednávky vyměněno za jiné,
g) pořizovací cena zboží nebo sady zboží přesahuje 80 000 Kč,
h) bylo zboží zakoupeno na splátky,
i) zboží nese známky užívání či poškození, které je nadměrné vůči seznámení se s vlastnostmi a povahou zboží

a dále ve všech případech uvedených v čl. 6.3 bod a) až h).

5. Odstoupení od kupní smlouvy není možné v případě využití dárkového poukazu. Dárkový poukaz není považován za zboží, ale má povahu služby, jelikož kupujícího opravňuje ke koupi zboží v jeho hodnotě. Odstoupení od kupní smlouvy je možno pouze v případě samotného dárkového poukazu, a to v zákonné lhůtě 14 dnů od jeho doručení kupujícímu. Právo zaniklo (nebo zaniká), pokud byl v této lhůtě poukaz již uplatněn, jelikož služba byla ze strany kupujícího s jeho souhlasem již využita. Pokud bude zakoupeno zboží v hodnotě přesahující hodnotu dárkového poukazu, lze u tohoto zboží odstoupit od kupní smlouvy dle čl. 6.1. Hodnota dárkového poukazu poté nebude předmětem odstoupení.

6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 či čl. 6.4. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

 

7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

8. Do doby převzetí zboží kupujícím je kupující oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Pokud zboží bylo již prodávajícím expedováno, bude vyčkáno na jeho navrácení.

 

9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


10. Při uplatnění vrácení zboží v rámci dodatečné služby SAVICKI Care+ se tato služba řídí vlastními podmínkami, viz https://savicki.cz/savicki-care-plus-obchodni-podminky.

§ 7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. Kupující si zvolí preferovaného dopravce během zadávání údajů do objednávky. Dopravce kupující volí ze seznamu uváděného prodávajícím. Doprava samotná se poté řídí platnými obchodními podmínkami vybraných dopravců.

 

7. Doručování zboží kupujícímu od převzetí zboží od prodávajícího činí standardně 2-4 pracovní dny. Prodávající nenese zodpovědnost za případné prodlení doručování z důvodu např. státního svátku či aktuálního vytížení dopravců (př. v době před vánočními svátky).

§ 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména zodpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy ke zboží se vztahující,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se neaplikují u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Pro uplatnění práva z vadného plnění může kupující taktéž využit k tomu určený vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je k dispozici na stránkách e-shopu.  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Prodávající vydá kupujícímu písemně či formou elektronické pošty potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna. Potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. Prodávající je povinen vrátit náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8. Prodávající nabízí možnost změnit velikost prstýnků. Změna velikosti může být provedena zdarma pouze jednou a to v rámci 120 denní lhůty. Bezplatná změna velikosti je možná pouze do 3 celých velikostí nahoru nebo dolů od aktuální velikosti prstýnku. Jakákoli změna velikosti po uplynutí 120denní lhůty či při překročení úpravy o více než 3 velikosti je naceněna individuálně. Náklady spjaté s dopravou zboží k prodávajícímu a následně zpět ke kupujícímu v rámci 120denní lhůty hradí prodávající. Po uplynutí této lhůty náklady spjaté s dopravou zboží hradí v plné výši kupující. Termín realizace úpravy velikosti činí 30 dnů od okamžiku, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva změny velikosti) prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu termínu realizace této služby. Zákazník je před uplatněním výše uvedeného práva povinen kontaktovat prodávajícího a poskytnout mu podrobnosti, a to za využití k tomu určeného vzorového formuláře poskytovaného prodávajícím na e-shopu.

9. Při uplatnění dodatečné služby SAVICKI Care+ se tato služba řídí vlastními podmínkami, viz https://savicki.cz/savicki-care-plus-obchodni-podminky.

§ 9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kontakt@savicki.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

§ 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ / INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ / ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

 

1. Společnost Savicki 1976 sp. z o.o., Gorzowska 2a, 65-127 Zielona Góra, DIČ (DPH): PL9731046027 provádí zpracování osobních údajů kupujících, neboť je to nezbytné pro plnění smlouvy s kupujícími ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování osobních údajů kupujících, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího.

§ 11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho elektronické zařízení. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 

§ 12. DALŠÍ USTANOVENÍ

1. Prodávající je povinen informovat prostřednictvím podmínek zpracování osobních údajů, obchodních podmínek, podmínek užití, kupní smlouvy nebo jiného vhodného dokumentu, který řeší vztah prodávajícího s kupujícími o tom, že jejich osobní údaje jsou předávány prodávajícímu jakožto zpracovateli osobních údajů za účelem vygenerování dotazníku, sběru zpětné vazby a její vyhodnocování. Pro informování kupujících je prodávající povinen použít následující nebo obdobnou formulaci: „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

§ 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. S účinností od 1. 2. 2016 má spotřebitel právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 

5. Kontaktní údaje prodávajícího: Adresa spedičního místa: Olzalogistic – Savicki.cz, Lipová 6, 737 01 Český Těšín. Adresa elektronické pošty kontakt@savicki.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2024

Kategorie